แบบสำรวจผลการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต นักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และ ไทย ในปี 2562
2019 Investigation on Students’ Learning Outcomes and Satisfaction in Japan, Taiwan and Thailand