แบบสำรวจผลการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต นักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และ ไทย ในปี 2563
2020 Survey on Learning Outcomes and Satisfaction in Higher Education from Japan, Taiwan and Thailand