แบบสำรวจผลการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต นักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย และ เวียดนาม ในปี 2564
2021 Survey on Learning Outcomes and Satisfaction in Higher Education from Japan, Taiwan, Thailand and Vietnam