แบบสำรวจศักยภาพการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาข้ามพรมแดน 2566
2023 International Survey on Learning Outcomes and Satisfaction in Higher Education